Saltar al contenido
Detecta.cat | Detectius Privats

Localització de persones i bens

localització de persones i bens

El servei de localització de persones i bens es un servei de investigació que tan pot ser d’àmbit particular com laboral o mercantil. Perquè els clients que sol·liciten la localització de persones i bens, son persones físiques o empreses, normalment petita i mitjana empresa, entitats bancàries, …

Com en totes les feines de investigació, el client ens ha de justificar l’interès legítim o vincle legal existent entre ell i la persona a buscar, per tal de poder iniciar la recerca d’una persona.

Servei de Localització de persones i bens, per a particulars

Les principals cerques de persones per a persones físiques, responen a:

Buscar familiars desapareguts:

Recerca de fills o pares biològics o altres cònjuges desapareguts. Per motius com adopcions, guerres, pèrdua del contacte familiar per la distància, etc. Localització de persones a nivell nacional i internacional.

Buscar una persona per notificacions o tràmits notarials:

Com per exemple, localitzar el domicili d’una persona o familiars propers per motius d’herència.

Demostrar casos d’alçament de bens:

Es sòl necessitar la investigació de possibles propietats ocultes i/o altres bens ocults d’una persona, en casos de litigi per divorci o revisió del contracte de divorci.

Servei de Localització de persones i bens per Empreses i Autònoms

La localització de persones i bens a nivell laboral i mercantil respon més a:

Investigar i localitzar deutors morosos:

Cerca de domicilis de morosos per notificar demandes judicials a deutors morosos o empreses desaparegudes.

La localització de patrimoni ocult, alçament de bens:

Investigació de possible patrimoni ocult i/o possibles testaferros de societats o empreses. Està relacionat amb la localització de deutors, per poder saber si poden fer front al pagament del seu deute.

Quant costa buscar a una persona i/o conèixer les seves propietats

Les investigacions de localització de persones i bens combinen la recerca de carrer amb la consulta de diversos registres públics.

Com desconeixem l’evolució d’aquest tipus de investigacions no es pot respondre exactament què val localitzar a una persona o als seus bens. Però…

Com a punt de partida es tenen les dades aportades pel nostre client. Dades com últims domicilis particulars o laborals coneguts, etc…

Per iniciar les feines de localització, el pressupost és de 400 € (sense incloure IVA o despeses extres com quilometratge o taxes de consultes a registres). Pressupost que es liquida com a provisió de fons abans de començar la investigació.

I, que inclou una primera fase de comprovació de les dades aportades per valorar la viabilitat del cas i unes primeres indagacions. Mitjançant per exemple la consulta a veïns, coneguts o altres familiars, la recerca a les xarxes socials, etc.

Si amb aquesta primera fase és suficient per resoldre el cas, entreguem l’informe de la localització corresponent i no s’amplia el pressupost, excepte si cal liquidar despeses extres..

En la majoria de casos és així. Amb aquesta primera fase és suficient per localitzar a una persona.

En cas contrari, si amb aquestes primeres gestions no s’ha localitzat la persona i/o el seu patrimoni, s’informarà al client del punt on ens trobem, segons veiem si tenim o no noves dades i cap a on deriva la investigació. En tots els casos, serem molt francs amb el nostre client.

Si no veiem viable continuar la investigació, n’explicarem els motius i entregarem l’informe de investigació de les feines realitzades.

En cas que, si que considerem viable continuar la recerca i localització de la persona perquè hem esbrinat noves dades interessants, ho parlarem amb el client i presentarem el corresponent nou pressupost per continuar investigant.

Si necessita localitzar a una persona o els seus bens truqui a detecta.cat, i no perdi el temps sense obtenir resultats. Som detectius amb experiència en la recerca de persones, domicilis i bens patrimonials.